ÖRÖK NYÁR!!!!
2019-es nyár!

Sarti - Görögország ékköve!!!

ÖRÖK NYÁR!!!!
2019-es nyár!

Sarti - Görögország ékköve!!!

 ÖRÖK NYÁR!!!!
2019-es nyár!
Sarti - Görögország ékköve!!!

 ÖRÖK NYÁR!!!!
2019-es nyár!!
Sarti - Görögország ékköve!!!

 

ÖRÖK NYÁR!!!!
2019-es nyár!!
Sarti - Görögország ékköve!!!


ÖRÖK NYÁR!!!!
2019-es nyár!!!
Sarti - Görögország ékköve!!!

 

 

UTAZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLET

 

1. Bevezetés

Az EXPRESS PLUSSZ Kft.(a továbbiakban E.P.) által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. §-a, az utazási szerződésekről szóló 281/2008. (XI.28.) kormányrendelet, valamint a jelen feltételek az irányadók. Az úti célt, az utazás módját, az indulás időpontját, az igénybe vett szálláshely megnevezését és minőségét, az eltöltött éjszakák számát, az utazás időtartamát, a mellékszolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját, a részvételi díj összegét (részletezve az előleg és a teljes részvételi díj nagyságát és fizetési időpontját) és az utasbiztosítás összegét E.P. által kiadott utazási ajánlat (prospektus), a befizetett részvételi díjakat igazoló számlák, az utazási szerződés, illetve a teljes összeg befizetésével azonos időben kézhez kapott részvételi jegy tartalmazza. Mindezen dokumentumokban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, így kizárólag együtt érvényesek A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben, az utazási szerződésekről szóló 281/2008 kormányrendelet szabályait és a PTK 416 §-át kell alkalmazni.
Az E.P. ügyeleti telefonja: + 36 30 931 5041

2. Az utazási szerződés megkötése

2.a) Az utazást az utas az E.P. irodában, illetve bármely E.P. partner utazási irodában lefoglalhatja. Utóbbi esetben a szerződés annak E.P. partner által történő aláírásával jön létre.
2.b) Az utazási szerződés az utas részéről az utazás megrendelésével, az utazási iroda részéről a jelentkezés nyilvántartásba vételével, ill. az érdekeltek (utas és utazási iroda képviselőjének) egyidejű aláírásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelésével, jön létre.
Ha az E.P. a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az E.P. az utast (közvetítőn keresztül) jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban értesíti.
Ezen értesítésig az utas a jelentkezését ill. rendelését visszavonhatja és a befizetett előleget vagy részvételi díjat részére az E.P. a kezelési költség (5.c pont) levonása után visszatéríti.
2.c) Ha nem az utas, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat , az E.P. nem köteles megvizsgálni, hogy e 3. személy jogszerűen képviseli-e az utast. Ez esetben a 3. személyt az utas képviselőjének kell tekinteni és az utazási szerződés szerint az utazást terhelő kötelezettségek az utas javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.

3. A részvételi díj és a szolgáltatások

3.a) Az E.P. kizárólag a katalógusban található, az utas által lefoglalt utazásról szóló leírásban, illetve az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen vagy közvetítő útján nyújtani. Az E.P. a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatás közreműködője (szálloda, fuvarozó, idegenvezető, stb.) útján teljesíti. Ha az E.P. az utazást ill. az abban foglalt szolgáltatásokat nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani (de a programváltoztatás és a szállodaváltoztatás jogát azonos kategórián belül fenntartja magának).
Ha az E.P. a szerződést nem teljesíti, úgy köteles a részvételi díjat részben vagy teljesen visszatéríteni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni az utas kívánságának megfelelően.
3.b) Az E.P. a részvételi díj 40%-át szedi be helyfoglalási biztosítékként (kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró az EXPRESS PLUSSZ KFT-re). Az utas a részvételi díj hátralékát az utazás megkezdése előtt 30 nappal köteles - külön felszólítás nélkül - banki átutalással, bankszámlára történő befizetéssel, a foglalás helyén készpénzben az E.P.-nek megfizetni. Amennyiben az utas a befizetést az aktuális időpontban nem teljesítette, az E.P. az utazási szerződéstől egyoldalúan elállhat és az 5.c) pontban foglaltakat érvényesítheti. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes. A teljes részvételi díj befizetésekor az E.P. köteles az utasnak az utazási dokumentumokat (részvételi jegy, voucher) átadni vagy az átadás időpontjáról felelősséggel tájékoztatni az utast.
3.c) Az E.P. az utazási dokumentumokat köteles legkésőbb az utazás megkezdésekor az utasnak átadni.
3.d) Az E.P. az indulás megkezdése előtt a később jelentkezők részére üzletpolitikai érdekből a részvételi díj csökkentésének jogát (pl. kedvezményes akció) fenntartja. A korábban leelőlegezett, ill. teljes egészében befizetett utakra az ilyen akciós ár nem érvényes.
Erre vonatkozóan semmiféle reklamációt az E.P. nem fogad el.
3.e) A részvételi díj az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát és az ÁFA-t foglalja magában. A RÉSZVÉTELI DÍJ SEMMIFÉLE BIZTOSÍTÁST (UTAS, STORNÓ STB.) NEM TARTALMAZ!
3.f) Az E.P. által szervezett városlátogató utak esetében foglalásonként és fejenként 500 Ft foglalási díj fizetendő, nyaraló programok esetében 1000 Ft/fő. Ugyan csak különdíj,helyi adó illeték fizetendő a görögországi szállásfoglalásoknál, 16 éves kortól 2500 Ft / fő
3.g) Az útlevél kiváltását és (ha szükséges) a vízum beszerzését az utas maga intézi.

4. Díj és szolgáltatásváltozások

4.a) Az E.P. köteles a 3.a) pontban leírt szolgáltatások és részvételi díj megváltozásáról az utast haladéktalanul írásban, az indokok egyidejű közlésével értesíteni.
4.b) Amennyiben a szolgáltatások megváltozása lényeges mértékű és az utas az utazást a megváltozott szolgáltatásokkal nem kívánja igénybe venni, úgy a szerződéstől elállhat és az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az E.P.-nek lehetősége van, vagy követelheti a teljes befizetett díj visszafizetését. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az utast terheli, ha alacsonyabb értékű, az utazási iroda köteles a díjkülönbözetet visszatéríteni.
4.b/1.) Nem minősülnek lényeges módosításnak a következők:
tranzit útvonal-módosítás, autóbusz típusának módosítása, légi fuvarozó és repülőgéptípus-változás, szálláshely azonos kategórián belüli változása, programváltozás, amennyiben az elmaradt program helyett az E.P. azonos színvonalú helyettesítő programot biztosít.
4.c) Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, az utas az arról átvett értesítés keltétől számított 3 munkanapon belül elállhat és ez esetben az E.P. a befizetett összeget teljes egészében visszafizeti. Amennyiben az utas elállási szándékával a megadott határidőn belül nem él, úgy a szerződés automatikusan módosul.
4.d) Az E.P. nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe.
4.e) Ha az utas az utazás során az E.P. programjában nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe (fakultatív programok), köteles annak árát E.P. képviselőjének közlése szerinti pénznemben a helyszínen megfizetni.
4.f) Az EXPRESS PLUSSZ KFT. fenntartja magának a jogot a részvételi díj módosítására. A EXPRESS PLUSSZ KFT. a részvételi díjat – kizárólag – a következő okokból emelheti:
közlekedési költségek, díjszabási vagy hatósági árak emelkedése, továbbá az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő deviza forintárfolyamának időközi változása.

5. Az utas szerződéstől való elállási és módosítási joga

5.a) Az utasnak joga van az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor bánatpénz megfizetése ellenében elállni. Az utas köteles az elállást írásban (levél, távirat, telefax, e-mail) az utazási irodával az utazás foglalási számára hivatkozva közölni. Az elállási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak számit az is, ha az utas az utazást előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg. Ilyen esetekben az utazás kezdetének időpontja tekinthető elállási időpontnak.
5.b) Amennyiben az utas nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása (4.b) vagy 8 %-ot meghaladó díjemelés (4.d) miatt áll el az utazási szerződéstől, köteles az E.P. költségeit az alábbiak szerint megtéríteni:
5.c) Felmerülő költségek (a megrendelés lemondásakor) személyenként: az utazás kezdete előtt: a stornó biztosítási díjon és az foglalási díjon felül :

60 napon kívül: 5000 Ft/fő lemondási díj
60-35. napig a részvételi díj 15 %-a.
34-22 a részvételi díj 35 %-a.
21-15 nappal a részvételi díj 60 %-a.
14-7 nappal a részvételi díj 85 %-a.
7 napon belül vagy az utazás meg nem kezdése esetén a 100%-a.

A lemondási költség (bánatpénz) a teljes részvételi díjnak megfelelően kerül felszámításra és levonásra. A leelőlegezett utazásra a hely addig biztosított, amíg a befizetett előleg fedezi a felszámítható lemondási költséget.

5.d) Amennyiben az utas a lemondás időpontjában egy pótrésztvevőt hoz, akire az utazási szerződésből eredő jogait és kötelességeit átruházza, ezt írásban az utazási irodával közli és ezt a pótrésztvevő elfogadja, akkor a lemondási díj helyett csak 5000 Ft módosítási díjat, ill. harmadik személyek (pl. külföldi szolgáltató) által felszámított díjat köteles fizetni.
5.e) Az utas az utazási szerződés szerinti foglalásának módosítását bármikor kezdeményezheti. Az utazás megkezdése előtti 35. napig módosításért, névváltoztatásért az utas különleges kívánságáért, valamint a foglalás kiegészítéséért, mint gyerekágy, háziállat, stb. a E.P. 5000 Ft módosítási díjat (költségtérítés) számol fel. Az utazás megkezdése előtt 35 napon belül a foglalás időpontjának módosítása a szerződéstől való elállásnak és új foglalásnak minősül (lsd. 5.c pont).
5.f) Az 5. pontban meghatározott lemondási idők időarányosan módosulhatnak, amennyiben az EXPRESS PLUSSZ KFT. külföldi közreműködője az elállásra 35 napnál korábbi határidőt kötött ki.

6. Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció

6.a) A szolgáltatás nem az utazási szerződésben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az utas kötelessége az eltérést vagy hiányt az E.P. helyi megbízottjának vagy képviselőjének, illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie, akinek a bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalnia, ennek egy példányát az utasnak átadnia, továbbá erről az Express Plussz-t tájékoztatnia, továbbá a hibát elhárító vagy kárt mérsékelő intézkedéseket azonnal megtennie. Amennyiben az utas a fent említett jelzést elmulasztja, akkor a kártérítési igénye nem érvényesíthető. Abban az esetben, ha a hibás teljesítés jelzését az utas későn vagy késlekedve teszi meg a késlekedésből adódó károkért az utas felel. Az E.P. helyi megbízottja, képviselője vagy szolgáltatója csak a tények megállapítására jogosult, arra nem, hogy a kárigényt felmérje.
6.b) Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban a probléma helyszíni rendezésére és korrigálására irányul. Amennyiben a hibás teljesítést a helyszínen kijavítani nem lehet, akkor az utas köteles az utazás befejezése után 5 munkanapon belül az E.P. irodájában írásban reklamálni, csatolva a reklamációit alátámasztó jegyzőkönyv másolatát. Az E.P. kötelezettséget vállal, hogy az utas bejelentését kivizsgálja, és álláspontjáról 20 munkanapon belül írásban értesítést küld.
6.c) Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személynek okozott károkért az utas felel.
6.d) Az utas a hibás teljesítésből fakadó igényeire egyebekben a 281/2008. Korm. r. rendelkezéseiben foglaltak az irányadók. Az E.P. felelőssége a részvételi díj
6.e) Az E.P. fenntartja a jogát a szálláshely kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos jellegű és értékű programra való felcserélésére.

7. Az E.P. elállása az utazási szerződéstől

7.a) Az E.P. az alábbiakban állhat el az utazási szerződéstől:
7.a/1. Szervezett utak esetében az utazás megkezdését megelőző 20. napig, ha az utazáshoz szükséges előre közölt minimális utas létszám (25 fő) nem gyűlik össze, vagy ha a szerződéskötés után más olyan lényeges korábban nem ismert körülmény merül fel, amely miatt az utazás teljesítése a gazdaságosság határait - minden ésszerű lehetőséget kimerítve - meghaladja.
7.a/2. Bármely időpontban (akár az utazás megkezdése előtt, akár az utazás alatt), ha az utazás teljesítését a szerződéskötéskor előre nem látható, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények és események (Vis Major) akadályozzák, veszélyeztetik, vagy korlátozzák. Ha a szerződés teljesítése mindkét szerződő fél érdekkörén kívül eső okok miatt ellehetetlenül, (vis major) úgy az ebből eredő károk és többletköltségek a szerződő feleket magukat terhelik (ilyen esetek lehetnek, pl.: árvíz földrengés, hótorlaszok, tűz, valamint sztrájk, háborús események és minden az emberi életet veszélyeztető dolog. Ptk.399.)
7.a/3. Az utazás megkezdése után, az utas szerződésszegő magatartása miatt, valamint ha az utas, az utazási szolgáltatások nyújtását tartósan vagy ismételten zavarja, vagy utastársaival illetve harmadik személyekkel szemben az együtt tartózkodás követelményeivel ellentétes, botrányos magatartást tanúsít és ettől kérés, majd figyelmeztetés után sem tartózkodik.
7.a/4. Ha a szerződés teljesítését olyan 3. személy teszi lehetetlenné, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincsen
kapcsolatban, s ezt az utazásszervező az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre.
7.b) Az E.P. elállása esetén ( kivéve a 7.a/3. pontban foglaltak ) köteles az utasnak másik, a szerződésnek megfelelő vagy ahhoz hasonló utazást felajánlani. Amennyiben az utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, akkor az E.P. köteles az utas által megfizetett részvételi díjat, illetve díjelőleget teljes egészében visszafizetni.
7.c) Ha az E.P. elállására 7.a/2. pontban meghatározott okból, az utazás során kerül sor, köteles az utas biztonságos hazatérése érdekében szükséges minden intézkedést megtenni.

8. Szerződési pontok hatályon kívül helyezése

Az utazási szerződés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése nem vonja maga után a teljes utazási szerződés hatályon kívül helyezését. Ugyanez vonatkozik az Utazási feltételekre is, valamint azokra a - utazási szerződésben foglalt - szolgáltatásokra, amelyek a katalógusban leirt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások csak akkor képezik a szerződés tárgyát, ha az E.P. által vissza lettek igazolva.

9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza-, és közegészségügyi rendelkezések

E rendelkezések betartásáért az utas felel.

9.a) Az útlevél kiváltását és (ha szükséges) a vízum beszerzését az utas maga intézi.
9.b) Az utas köteles betartani az utazásra vonatkozó érvényben lévő jogszabályokat és előírásokat (pl.: vám, deviza, devizaszabályok, egészségügyi előírások, stb.)
9.c) Nem magyar útlevéllel utazó utas(ok)-nak az induláskor jelentkeznie kell a csoportvezetőnél, állampolgárságáról, a szükséges vízumok meglétéről tájékoztatni kell!
9.d) Az EXPRESS PLUSSZ KFT. a nem magyar állampolgárok részére vízummal kapcsolatos információk és a vízum beszerzését nem vállalja!
9.e) Az utas betartja a fogadó országok törvényeit, tiszteletben tartja annak vallási hagyományait és tradícióit.
9.f) Ha az utas a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud részt venni az utazáson, és ezáltal kizárja, hogy az E.P. a szerződésben vállalt szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az E.P. az 5.c) pontban foglalt lemondási díjakat érvényesíti.
9.g) A 9. pontban felsoroltak elmulasztásáról, ill. megszegéséből eredő minden kár az utast terheli.

10. Biztosítás

Az E.P. köteles az utast az utas- és stornó biztosítás megkötéséről megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel a biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról.
Az Express Plussz Kft. a működéséhez előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével (Colonnade Insurance S.A, címe: 1143 Budapest, Stefánia u. 51, telefon: 460-1400). A vagyoni biztosíték területi hatálya az Express Plussz Kft. által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás.
Az. E.P. által felszámított stornó biztosítás díja a mindenkori részvételi díj 2% -a!
A fentiek tételes közlését a 2009. évi LXXVI. Tv., (amely a szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szól), 34. § (1) bekezdésének g) pontja kötelező jelleggel előírja.

11. Jogviták

Az E.P. elsősorban peren kívüli megegyezésre törekszik. Jogviták esetén a felek alá vetik magukat a Pesti Központi Bíróság kizárólagos illetékességének és hatáskörének.
Az utas kijelenti, hogy jelen szerződés feltételeit elolvasta és azokat utastársai nevében is tudomásul vette és ezt aláírásával igazolja.

 

Budapest, 2017.